Avtal och villkor

Allmänna villkor Beeshop Sweden

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Beeshop Sweden och beställaren, kunden, nedan kallad Kontohavaren, i ett mellan Beeshop Sweden och Kontohavaren ingånget Abonnemangsavtal. Endast näringsidkare äger rätt att använda Beeshop Swedens tjänster och tilläggstjänster. Genom sin beställning tillträder Kontohavaren detta avtal med föreliggande allmänna villkor. Kontohavaren förvärvar endast en rättighet att nyttja den av Beeshop Sweden tillhandahållna tjänsten med en Internet baserad handelsplats, nedan e-butikslösningen. Kontohavaren förvärvar inga andra rättigheter genom avtalet med dess allmänna villkor, av vad slag det vara må.

2. Tjänstebeskrivning

Beeshop Sweden upplåter för Kontohavaren genom detta Abonnemangsavtal möjlighet att på nedan angivna villkor, sälja och tillhandahålla egna varor och tjänster på Internet, genom en e-butikslösning.

Beeshop Sweden förbehåller sig rätt att ha en länk till sin hemsida i varukorgen på Kontohavarens butik.

3. Avtalstid

Detta abonnemangsavtal löper årsvis på 12 månader och betalas månads, kvartals eller årsvis. Om avtalet ej sägs upp skriftligen genom brev eller fax som är Beeshop Sweden tillhanda senast tre (3) månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med 12 månader på samma villkor. Från första beställningsdagen gäller dock alltid 12 månaders avtalstid.

4. Abonnemangsavgift

Avgifter för tjänsten erläggs såsom förskottsbetalning via faktura som skickas via e-post. Betalningsvillkor är 15 dagar netto. Har du en butiksversion där du betalar en transaktionsavgift debiteras den i efterhand. Det faktureras månads, kvartals eller årsvis utifrån volym. Vid utebliven betalning äger Beeshop Sweden rätt att stänga av Kontohavarens konto 20 dagar efter fakturans förfallodag. Kontohavarens material sparas på Beeshop Swedens servrar i 30 dagar efter fakturans förfallodatum. Beeshop Sweden äger rätt att utta påminnelseavgift, inkassoavgift och dröjsmålsränta med 18 procent från förfallodagen vid utebliven betalning. Beeshop Sweden äger rätt att debitera avgift för tjänsten även vid stängning.

Beeshop Sweden äger rätt att enligt gällande prislista, i efterhand debitera Kontohavare som överutnyttjat Beeshop Swedens bandbredd och kapacitet, genom Kontohavarens egna besöksantal och trafikmängd.

Kontohavaren skall snarast, dock senast inom 8 dagar från fakturadatum, meddela Beeshop Sweden om faktura anses vara felaktig. Om så inte sker förlorar Kontohavaren rätt att göra invändning mot fakturan. Har Kontohavaren i tid invänt mot fakturan och anfört saklig grund mot debiteringen, skall Beeshop Sweden medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kontohavaren är skyldig att betala.

Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en (1) månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har Kontohavaren rätt att skriftligen säga upp avtalet med giltig verkan före avgifts-höjningens ikraftträdande. Sådan uppsägning skall vara Ebutik i Beeshop Sweden tillhanda senast dagen före den nya avtalsperiodens början. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

5. Överlåtelse av abonnemang

Kontohavaren äger endast rätt att överlåta detta avtal efter medgivande av Beeshop Sweden. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande kontohavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande kontohavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelse-tidpunkten.

6. Beeshop Swedens ansvar

Beeshop Sweden ansvarar för driften av den med Kontohavaren överenskomna tjänsten i ingånget Abonnemangsavtal, vilket bl a innefattar regelbunden backup av Kontohavarens data. Beeshop Sweden kan dock inte garantera att data går att återläsa till Kontohavarens konto. Beeshop Sweden ansvarar inte för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Med indirekt skada avses exempelvis förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Eftersom tjänsten är avhängig att Internet fungerar normalt är Kontohavaren införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i tjänsten.

Om tjänsten ligger nere i minst ett (1) dygn på grund av Beeshop Swedens försumlighet, är Beeshop Swedens ansvar begränsat till Kontohavarens kostnad för tjänsten för den faktiska tidsperiod som tjänsten inte varit tillgänglig räknat per påbörjat dygn från det att tjänsten upphörde till dess tjänsten återupptogs.

Beeshop Sweden utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Beeshop Swedens servrar. Beeshop Sweden är inte heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Beeshop Sweden :s servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Beeshop Sweden ansvarar inte för eventuellt kränkande information som finns på Beeshop Swedens servrar.

Har kontot upphört genom uppsägning eller utebliven betalning vidarebefordras inte ingående e-post. Kontohavarens material på Beeshop Swedens servrar lagras maximalt i 30 dagar varefter Beeshop Sweden äger rätt att radera Kontohavarens kvarvarande material från Beeshop Swedens servrar.

För att värna om Kontohavarens integritet hanterar Beeshop Sweden all information om Kontohavaren som konfidentiell. Dock kan Beeshop Sweden via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter om Kontohavaren till berörda myndigheter.

Beställd kundutveckling får återanvändas i Beeshop Swedens standardplattform om inte annat är överenskommet.

Abonnemangs- och samtalskostnader från Kontohavarens tele- eller ip-operatör för uppkoppling till Beeshop Sweden ligger utanför Beeshop Swedens kontroll, varför Beeshop Sweden inte ansvarar för sådana kostnader.

7. Kontohavarens ansvar

Kontohavaren är i förhållande till Beeshop Sweden ensam ansvarig för all den information som överförs via Internet, samt för allt som publiceras på Kontohavarens e-butik, inklusive länkade objekt, som tillhandahålls av Ebutik i Beeshop Sweden. Kontohavaren är följaktligen ansvarig för att såväl utländsk som i Sverige gällande upphovsrättslag, personuppgiftslag och andra svenska lagar och förordningar följs och att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information.

Kontohavaren förbinder sig även att följa internationella överenskommelser och lagar samt andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av åtkomst i IP-nätet.

Kontohavaren är skyldig att anskaffa de licenser eller tillstånd från såväl privata aktörer som offentliga myndigheter, som krävs på grund av innehållet som laddats upp av Kontohavaren eller Kontohavarens Internet verksamhet. Beeshop Sweden förbehåller sig rätt att fritt pröva om reglerna efterföljs av Kontohavaren.

Uppsägning skall om inte annat kan visas, anses ha kommit Kontohavaren tillhanda senast 5 dagar efter avsändandet av rekommenderat brev under Kontohavarens senast anmälda folkbokföringsadress eller den adress som eljest är känd för Beeshop Sweden.

Kontohavaren förbinder sig även att inte göra obehörigt intrång i de resurser som är kopplade till IP- nätet i dess helhet och ej heller hos Beeshop Sweden.

Kontohavaren ansvarar även för att allmänt accepterade etiska normer och att Beeshop Swedens eller statlig myndighets anvisningar för bruk av tjänsten efterföljs. Kontohavaren ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot honom från tredje man på grund av det innehåll som Kontohavaren använder, laddar ner från Internet eller på annat sätt kommer i kontakt med vid brukande av tjänsten. Beeshop Sweden äger rätten att säga upp avtalet under avtalstiden med omgående verkan om kontohavaren bryter mot någon del av avtalet eller om Beeshop Sweden anser Kontohavaren olämplig. Uppsägningen sker skriftligen per brev.

Kontohavaren ansvarar för allt handlande denne utför via sin E-butik i form av korrespondens med e-post eller liknande. Utskickande av eller medverkande till spam leder ovillkorligen till avstängning.

Kontohavaren får inte sälja webbplats som innebär att Beeshop Sweden förlorar omsättning. Varje kontohavare skall via Beeshop Sweden beställa och betala för sitt nyttjande av Beeshop Swedens tjänster. Kontohavaren får varken sälja eller ge bort e-postadresser utan tillstånd från Beeshop Sweden. Detta gäller både kontohavare med egen domän och kontohavare under Beeshop Swedens domän. Kontohavaren äger inte rätt att bruka systemresurser som går utanför det egna behovet, vilket innebär att kontohavaren kan ej utveckla tjänster som inte är relevanta för den egna domänens eller webbplatsens funktionalitet.

Olika former för kontinuerlig överföring av filer via FTP, eller ASP-applikationer till webbkontot som inte är till för uppdatering av hemsida, godkänns inte. Ett sådant exempel kan vara webcam-funktioner där en bild regelbundet uppdateras. Beeshop Sweden tillåter inte heller några former av fil-depåer, varken för program eller musik.

Där benämningen ”obegränsat” och ”fri” anges av Beeshop Sweden innebär det att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för mjuk- och hårdvarans samt supportavdelnings kapacitet. Beeshop Sweden förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt. Om Kontohavaren förbrukar mjuk- och hårdvaruresurser eller supportavdelningens resurser mer än vad Beeshop Sweden anses vara rimligt, äger Beeshop Sweden rätt att stänga ner Kontohavarens sidor med omedelbar verkan. Nyttjar Kontohavaren kortbetalning i sin E-butik är det Kontohavarens ansvar att se till att beloppet når Kontohavarens konto och att beloppet är korrekt.

Kontohavaren äger rätt att till annan delegera drift av layout, uppdatering och liknande. Detta begränsar dock inte Kontohavarens ansvar enligt detta avtal.

8. Policys

Om Beeshop Sweden eller Kontohavaren eller dennes kunder, på grund av tillhandahållna och nyttjande tjänster enligt ingånget Abonnemangs-avtal, figurerar i samband med oseriös användning av Internet, förbehåller sig Beeshop Sweden rätten till fri prövning av nedanstående regler.

Kontohavaren medger rätt för Beeshop Sweden att kontrollera informationen på Kontohavarens lagringsutrymme. Om en Kontohavare bryter mot detta Abonnemangsavtal eller E-butik i Beeshop Swedens policys nedan, förbehåller sig Beeshop Sweden rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan Kontohavaren avstängas helt eller delvis från fortsatt bruk av tjänsten.

Beeshop Sweden har en policy som inte tillåter innehåll eller hänvisningar till innehåll, direktlänkar mm, som bland annat:

a. Främjar främlingsfientlighet, rasistiskt material, hatbrott mm av någon på grund av ras, hudfärg, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

b. Beskriver eller visar brutala och inhumana samt omänskliga handlingar mot människor och djur.

c. Kränker mänsklig och djurs värdighet.

d. Glorifiering av krig och krigshandlingar.

e. Beskriver eller visar överfall, förnedring, trakasserier, sexuella handlingar eller sexuellt utnyttjande av människor eller av handlingar mellan människor och djur.

f. Omoraliskt eller skadligt kan påverka barn, unga personer och förståndshandikappade personer.

e. Främjar människohandel, människorov och allvarlig fruktan för egen eller annans person och egendom.

9. Force majeure

Ersättning för skada föreligger inte om försening, obrukbarhet eller om skadan beror på en omständighet utanför Ebutik i Beeshop Swedens kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t ex skada som tillfogats Kontohavaren av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Beeshop Swedens personal eller inte), olyckshändelser, krig, blixtnedslag, brand, explosion, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken Beeshop Sweden inte svarar.

10. Ändringar i avtalet

Beeshop Sweden äger rätt att ändra dessa villkor under avtalstiden. Ändringar träder i kraft så snart de meddelats på Beeshop Swedens hemsida.

11. Tvist

Tvist med anledning av tillämpningen eller tolkningen av detta avtal skall avgöras i svensk allmän domstol enligt svensk lag.

Södertälje 2011-01-01